Executive Committee

Sr.No. Name Designation
1 Dr.Akash Varhade President
2 Shri.Sunil Varhade Vice-President
3 Shri.Sunil Jawade Vice-President
4 Dr.Smt.Anuradha A.Varhade Treasurer
5 Shri.Vijaykumarji Gupta Secretary
6 Dr.Saw.Sarika A.Varhade Joint-Secretary
7 Shri.Prakashdada Chaudhari Advisor
8 Shri.Shrihari Varhade Co-ordinator
9 Dr.M.M.Patil Member
10 Shri.Ramdasji Sonone Member
11 Shri. Nagoraoji Bijagare Member
12 Shri.Adv.Sunil Pund Member
13 Shri. Sahebrao Dhawale Member